login Admin
FAQ Pošlite príspevok Download Autodeštrukcia
:: Hlavné menu ::

:: Návštevníci ::
Momentálne je online 390 návštevníkov a 0 užívateľov.

Ste anonymný návštevník. Môžete se registrovať kliknutím sem


Podmienky používania stránky BookZ1

1. Akceptovanie podmienok používania tejto stránky
Každým prihlásením či prístupom na našu webstránku alebo aj jej jednotlivú časť či súčasť sa zaručujete dodržiavať podmienky, zahrnuté v tomto ustanovení.

2. Elektronické knihy
Stránka obsahuje množstvo kníh v elektronickej podobe. Na tieto knihy sa vzťahuje právna ochrana Slovenskej republiky a možno s nimi zaobchádzať iba v medziach, stanovených riadnou legislatívou. Preto máte právo iba na download kníh

  • ktoré máte v legálnom vlastníctve, či už v papierovej, elektronickej alebo inej forme,
  • ktorých poslední autori zomreli pred minimálne 70 rokmi,
  • ktorých malú časť chcete použiť na vyučovacie účely; v tomto prípade nemáte právo si celú knihu ponechať a máte povinnosť ju po výbere príslušnej časti vymazať,
  • sú využité pre účely zrakovo postihnutých.

Súčasne sa zaväzujete k tomu, že knihy nebudete používať v rozpore s platnými zákonmi, nebudete ich tlačiť alebo ďalej šíriť akýmkoľvek iným spôsobom za akýmkoľvek účelom. V prípade, že omylom downloadnete knihu, ktorú nevlastníte a ani ste ju nikdy nemali legálne zapožičanú, nebudete ju čítať v rozsahu väčšom, aký je potrebný k posúdeniu jej obsahu a bezodkladne ju vymažete.

3. Registračná procedúra
Podmienkou reigstrácie na tejto stránke je súhlas s Garanciami a Podmienkami používania stránky a s vyplnením registračného formulára s platnými údajmi. Užívateľ je sám zodpovedný za vložené údaje, ich správnosť a aktuálnosť.

4. Zachovanie súkromia
Naše garancie súkromia sú obsiahnuté v Garanciách používania stránky.

5. Prihlasovanie a heslo
Ste zhodpovední za udržanie vašeho hesla v tajnosti a v neposkytovaní ho iným osobám. V prípade, že dôjde k zneužitiu vašeho hesla a iná osoba prevezme vašu identiu, neberieme žiadnu zodpovednosť za možné škody, ktoré táto osoba svojou činnosťou spôsobí.

6. Prevádzka vášho účtu
Súhlasíte s tým, že informácie v ľubovoľnej podobe, či už ako text, e-kniha, software, program, hudba alebo zvuk, fotografie alebo grafika, video alebo v inej forme, poskytovaných verejne alebo súkromne, sú výlučne vlastníctvom osoby, ktorá disponuje svojím užívateľským účtom. Autori a majitelia tejto stránky nie sú nijako zodpovedný za obsah, ktorý tu predkladáte ľubovoľným spôsobom v ľubovoľnej forme, či už cielene alebo omylom.

Zároveň explicitne súhlasíte, že pri používaní ľubovoľnej časti tejto stránky nebudete vytvárať obsah, ktorý je nemorálny, nemravný, nelegálny, protispoločenský alebo iným spôsobom v rozpore s platnou národnou a medzinárodnou legislatívou.

7. Príspevky na tejto webstránke
Napísaním príspevku na tejto stránke súhlasíte s tým, ich môžeme bezplatne používať, meniť, reprodukovať, zobrazovať, upravovať, vylepšovať, publikovať, hodnotiť, prekladať, archivovať a vytvárať odvodené práce, či už z celkov, alebo z ich častí, pričom sa zaručujete, že máte plné legálne, morálne a iné práva, ktoré vám zaručujú ich publikovanie. Zároveň nám dávate právo odstrániť alebo vymazať ľubovoľný z týchto príspevkov bez predbežnej notifikácie.

8. Služby tretích strán.
Na tejto stráke sa môžu objaviť reklamy, ktoré sú poskytované tretími stranami. Za ich formu a obsah je zodpovedný ich majiteľ.

9. Náhrada škôd
Súhlasíte s náhradou škôd spôsobenú nám, našim partnerom, členom, spolupracovníkom a spoločníkom, včítane prípadných veľajších výdavkov, spôsobenú dokázaným porušením podmienok tejto stránky, alebo iným porušením platnej legislatívy v súvislosti s vašou činnosťou na tejto stránke.

10. VYSVETLENIE GARANCIÍ.
PLNE ROZUMIETE A CHÁPETE, ŽE AKÉKOĽVEK POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY A VŠETKÝCH SLUŽIEB S ŇOU SPOJENÝCH JE VÝHRADNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. STRÁNKA JE VÁM POSKYTOVANÁ "TAK AKO JE" A MY NEPOSKYTUJEME NIJAKÉ ZÁRUKY NIJAKÉHO DRUHU.

ROVNAKO NEDÁVAME ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE ĽUBOVOĽNÁ ČINNOSŤ NA TEJTO STRÁNKE NEBUDE PRERUŠENÁ, ALEBO ŽE AKÁKOĽVEK ČASŤ TEJTO STRÁNKY BUDE BEZ CHÝB, VÍRUSOV, ČASOVÝCH OBMEDZENÍ ALEBO BEZPEČNOSTNE SPOĽAHLIVÁ, ROVNAKO AKO NEZARUČUJEME NIJAKÚ GARANCIU KVALITY ČI ZÁRUKY BEZPEČNOSTI JEJ OBSAHU.

11. OBMEDZENÁ ZODPOVEDNOSŤ
PLNE ROZUMIETE A CHÁPETE, ŽE NEMÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NIJAKÉ, ČI UŽ PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY, VČÍTANE (AVŠAK NIE IBA) ŠKODÁCH PRI STRATE ZISKU, POŠKODENIA POVESTI A STRATE ALEBO POŠKODENÍ DÁT V PRIAMOM ČI NEPRIAMOM DÔSLEDKU VYUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY A SLUŽIEB S ŇOU SÚVISIACICH.